Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VDSN Audiovisueel

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen VDSN Audiovisueel, hierna te
noemen: “VDSN”, en een Wederpartij waarop VDSN deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met VDSN, voor de uitvoering waarvan door VDSN
derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de
medewerkers van VDSN en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. VDSN en de Wederpartij zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen
in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats
te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien VDSN niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat VDSN in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van VDSN zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of
aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 VDSN kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt
van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VDSN
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VDSN
anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht VDSN niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige orders.
artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging
overeenkomst
1. De overeenkomst tussen VDSN en de Wederpartij wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering
van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Wederpartij VDSN derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VDSN dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
3. Indien VDSN gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering
van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan
nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan VDSN ter beschikking
heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van VDSN. De Wederpartij is verplicht de
zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking
worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met
het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor
de levering, is VDSN gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en
risico van de Wederpartij.
5. VDSN heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
6. VDSN is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te
voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VDSN de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of
aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van
de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd
en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht
wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VDSN zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging
van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn
van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een
aanvulling, dan is VDSN gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te
geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VDSN
bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van VDSN op en is
voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VDSN een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in
dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VDSN gehouden is, dan is de
Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen
kosten) aan de zijde van VDSN daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien VDSN met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is
VDSN niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs
zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de
overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de
prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan
van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de
overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de
Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
ontbinden, tenzij VDSN alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op
basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien
de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VDSN
rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de
aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst
1. VDSN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig
of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst VDSN ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer
van VDSN kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is VDSN
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is VDSN bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
ALGEMENE VOORWAARDEN VDSN Visual Display Systems Nederland
2
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VDSN kan
worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
VDSN op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien VDSN de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken
uit de wet en overeenkomst.
4. Indien VDSN tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is VDSN
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is VDSN gerechtigd de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VDSN, zal
VDSN in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging
aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor VDSN extra kosten met zich meebrengt, dan
worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij
is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij VDSN anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VDSN
vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van VDSN op de Wederpartij zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten
daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
artikel 5. Overmacht
1. VDSN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VDSN
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VDSN niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VDSN of
van derden daaronder begrepen. VDSN heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VDSN zijn verbintenis
had moeten nakomen.
3. VDSN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel VDSN ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen
of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VDSN gerechtigd
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat
te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als
ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door VDSN aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij schriftelijk anders door VDSN aangegeven. VDSN is gerechtigd
om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De
Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij
de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. VDSN heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.
4. VDSN kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. VDSN kan volledige aflossing van
de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem
aan VDSN verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt
op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere
reden op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis
van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien VDSN echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke
en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.
artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door VDSN in het kader van de overeenkomst geleverde zaken
blijven eigendom van VDSN totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit
de met VDSN gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door VDSN geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en
mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet
bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van
hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VDSN veilig
te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
dan is de Wederpartij verplicht om VDSN daarvan onmiddellijk op de
hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek aan VDSN ter inzage te geven. Bij
een eventuele uitkering van de verzekering is VDSN gerechtigd tot deze
penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens
VDSN bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen
dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval VDSN zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en
niet herroepelijke toestemming aan VDSN en door VDSN aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
VDSN zich bevinden en die zaken terug te nemen.
artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door VDSN te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld
kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn
bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op
zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik
buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik
daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. VDSN kan in dat geval
andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te
leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
ALGEMENE VOORWAARDEN VDSN Visual Display Systems Nederland
3
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van
12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door
VDSN verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent
van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is
ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag
of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VDSN, de Wederpartij of
derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben
getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die
daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of
bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij
komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan
door of het gevolg is van omstandigheden waar VDSN geen invloed op
kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et
cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden
gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit
en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande
zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen
zeven dagen na levering schriftelijk aan VDSN te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval
uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
VDSN te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VDSN in staat
is adequaat te reageren. De Wederpartij dient VDSN in de gelegenheid
te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de
Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal VDSN de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van
het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van VDSN, vervangen of
zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding
daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de
Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan VDSN te retourneren
en de eigendom daarover aan VDSN te verschaffen, tenzij VDSN
anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de
kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
aan de zijde van VDSN daardoor gevallen, integraal voor rekening van
de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
Wederpartij in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VDSN en de
door VDSN bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden,
één jaar.
artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien VDSN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. VDSN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat VDSN is uitgegaan van door of namens de Wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien VDSN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van VDSN beperkt tot maximaal tweemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van VDSN is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. VDSN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van VDSN aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan VDSN toegerekend kunnen worden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. VDSN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
VDSN of zijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de
Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de
macht van de Wederpartij worden gebracht.
artikel 11 . Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart VDSN voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan VDSN toerekenbaar is.
2. Indien VDSN uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is de Wederpartij gehouden VDSN zowel buiten als in rechte bij te
staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, dan is VDSN, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van VDSN en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 12. Intellectuele eigendom
1. VDSN behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. VDSN heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VDSN partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van VDSN is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft VDSN het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
artikel 14 . Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met VDSN.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds
bepalend voor de uitleg daarvan.